Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

เครื่องวิเคราะห์ คุณภาพบรรจุภัณฑ์
1

สามารถควบคุมระยะไกลผ่าน Ethernet, รองรับการต่อ USB, ส่งสัญญาณออก
แบบอนาล็อก และ Alarm relays ตัวโครงสร้างทำจาก Aluminum
และมีระบบป้องกันระดับ IP 65 เหมาะสำหรับ บรรจุภัณฑ์ชนิด MAP
2

สามารถใช้งานได้ 4 หน้าที่คือ
1. วัดปริมาณ %Gas (V/V) O2 or CO2 ที่เหลือภายใน บรรจุภัณฑ์
2. วัดอัตราการรั่วของ Gas (ml/min) จากบรรจุภัณฑ์ ออกสู่ภายนอก
3. สามาถตรวจเช็ครูรั่วได้เล็กสุดขนาด 5um
4. ใช้ทดสอบบริเวณอ่อนไหวต่อการระเบิดที่สุดของ บรรจุภัณฑ์
เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ ชนิด soft bags, thermotormed, semi-rigid, metal
boxes, MAP,และ vacuum packed
3

ใช้สำหรับสุ่มวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ใน Process, มีแบตเตอรี่ในตัว, พกพาสะดวก
4

รุ่นประหยัด เพราะใช้ปริมาณ Gas น้อย ต่อการสุ่ม 1 ครั้ง
ใช้สำหรับสุ่มวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ใน Process, มีแบตเตอรี่ในตัว, พกพาสะดวก
5

ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์ Gas, ตรวจสอบ Gas leak, รวมถึงความแข็งแรงของ
บรรจุภัณฑ์ในกระบวนการ ผลิต เหมาะกับ บรรจุภัณฑ์ ประเภทsoft bags
thermoformed, semi-rigid, and MAP.
6

ใช้สำหรับวิเคราะห์ Gas O2 and CO2 ภายในบรรจุภัณฑ์ ที่กำลังอยู่ใน Process,